About EUdivers

Author Archive | EUdivers

SFI a ajuns la editia a  XII-a

SFI a ajuns la editia a  XII-a

În peri­oa­da 23–29 iulie 2017, în Pia­ţa Civi­că din muni­ci­pi­ul Tul­cea se desfă­şoa­ră Fes­ti­va­lul Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic edi­ţia a XII-a. Pro­iec­tul este imple­men­tat de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Tul­cea , Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Tul­cea, şi apor­tul a 3 agenţi eco­no­mici locali : FAN COURIER, ANGELDENT şi SABILUCAUTO. […]

Continue Reading · Comments { 0 }
afis

COMUNICAT DE PRESĂ

              În peri­oa­da 1–30 august 2017, Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză pro­iec­tul “TINE­reţea Tul­cea în Acţiu­ne”, cofi­nanţat de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui prin Dire­cţia Judeţea­nă pen­tru Sport şi Tine­ret Tul­cea.              Sco­pul pro­iec­tu­lui il con­sti­tu­ie sti­mu­la­rea impli­că­rii tine­ri­lor în via­ţa comu­ni­tă­ţii tul­ce­ne prin doban­di­rea de com­pe­tenţe spe­ci­fi­ce […]

Continue Reading · Comments { 0 }
17238279_10212625971463363_1870233550_n

O zi pentru doua „generatii” editia a VII-a

Dumi­ni­că, 12 mar­tie 2017, la Cen­trul pen­tru Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce „Sf. Nec­ta­rie” din muni­ci­pi­ul Tul­cea, a avut loc cea de a VII-a edi­ţie a pro­iec­tu­lui „O zi pen­tru două gene­ra­ţii”. Ini­ţi­a­ti­vă a Aso­ci­a­ţi­ei Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, acţiu­nea are drept scop ate­nu­a­rea con­flic­tu­lui din­tre gene­ra­ţii, sti­mu­la­rea sen­ti­men­tu­lui de soli­da­ri­ta­te în rân­dul tine­ri­lor tul­ceni şi pro­mo­va­rea volun­ta­ri­a­tu­lui. […]

Continue Reading · Comments { 0 }
16708384_1279347785478017_6706871764230506101_n

11 ani de EU divers

  Pe data de 15 febru­a­rie 2006, era înre­gis­tra­tă în Regis­trul Aso­ci­a­ţi­i­lor şi Fun­da­ţi­i­lor al Jude­că­to­ri­ei Tul­cea o orga­ni­za­ţie de tine­ret care îşi pro­pu­se­se să pro­mo­veze diver­sis­ta­tea etni­că tul­cea­nă şi tine­rii, ca fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii —  Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te, pe scurt EUdi­vers.       Pri­ma ieşi­re la ram­pă a avut loc […]

Continue Reading · Comments { 0 }
timisoara

Noi perspective pentru activitatea de tineret tulceana

     În peri­oa­da 11–13 noiem­brie 2016,  în muni­ci­pi­ul Timi­șoa­ra s-a des­fă­șu­rat întâl­ni­rea fina­lă a tine­RE­ȚE­LEI, rețea­ua de lucră­tori volun­tari de tine­ret a Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, con­sti­tu­i­tă prin apor­tul finan­ci­ar al pro­iec­te­le Lucră­to­rul de tine­ret (finan­țat de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui ) și Dia­log Struc­tu­rat cu tine­rii 2016 (co-finan­­țat de Comi­sia Euro­pea­nă prin pro­gra­mul […]

Continue Reading · Comments { 0 }
14955805_10211265188764646_3439755614356571476_n

Tinerii construiesc viitorul azi. La Tulcea !

      Şi s-a săvârşit la Tul­cea ulti­mul eve­ni­ment sub umbre­la MTS şi tine­REŢEA, din cadrul unui pro­iect mai amplu, a cărei imple­men­ta­re a fost susţi­nu­tă pe plan local de EUdi­vers, DJST Tul­cea , Muze­ul de Arta Casa Avra­mi­de, Fun­da­tia Jude­tea­na pen­tru Tine­ret Tul­cea . Pen­tru a nu adu­na la acti­vi­ta­te ace­lea­şi per­soa­ne, am […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Ce isi doresc tinerii tulceni ?

     În peri­oa­da iulie-august  Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te (Cen­trul EUdi­vers) a des­fă­șu­rat  4 eve­ni­men­te dedi­ca­te tine­ri­lor : 1 cafe­nea publi­că, 1 Open Spa­ce și 2 eve­ni­men­te de for­ma­re în meto­de de edu­ca­ție non-for­­ma­­­lă. Acti­vi­tă­ți­le au fost orga­ni­za­te sub umbre­la Minis­te­ru­lui  Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui, în cadrul pro­iec­tu­lui “Dezvol­ta­re prin non for­mal” și ca pres­ta­ție  volun­ta­ră a […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Un nou proiect marca EUdivers

Dezvol­ta­re prin non-for­­mal    În peri­oa­da 1–28 august 2016 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză pro­iec­tul “Dezvol­ta­re prin non-for­­mal”, selec­tat spre cofi­nanţa­re de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, în urma deru­lă­rii con­cur­su­lui local de pro­iec­te , sesiu­nea iunie-iulie 2016.    Sco­pul pro­iec­tu­lui îl con­sti­tu­ie sti­mu­la­rea impli­că­rii tine­ri­lor în via­ţa comu­ni­tă­ţii tul­ce­ne prin dobân­di­rea de com­pe­tenţe spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­­ma­­­le […]

Continue Reading · Comments { 0 }
afis proiect 2016

Serata la Avramide

      În peri­oa­da 1 mai- 31 iulie 2016, Aso­ci­a­ția Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză pro­iec­tul „Pro Tul­cea, pro volun­ta­ri­at”- edi­ția a II-a, cofi­nan­țat de Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Tul­cea. În urma par­ti­ci­pă­rii la 3 modu­le de for­ma­re, în mana­ge­ment de pro­iect, arte apli­ca­te și faci­li­ta­re gra­fi­că, volun­ta­rii Cen­tru­lui au rea­li­zat un spec­ta­col de tea­tru labi­rint […]

Continue Reading · Comments { 0 }
0

Comunicat SNV 2016

Tul­cea ONG Fest           În peri­oa­da 9–15 mai 2016 zeci de orga­ni­za­ții din Româ­nia săr­bă­to­resc Săp­tămâ­na Națio­na­lă a Volun­ta­ri­a­tu­lui.           În calen­da­rul SNV a fost inclus și Tul­cea ONG Fest, eve­ni­ment care a avut  loc dumi­ni­că, 15 mai 2016, între ore­le 11.00–13.00,  în sec­to­rul din fața sce­nei din Pia­ța Civi­că.        […]

Continue Reading · Comments { 0 }
Cele mai noi Filme HD Romania.