Autoritate de Management

Cereri de finanţa­re pen­tru Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne  se depun la Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Pro­gra­me Comu­ni­ta­re în Dome­ni­ul Edu­ca­ţi­ei şi For­mă­rii Pro­fe­sio­na­le,
Calea Şer­ban Vodă nr. 133, etaj 3, sec­tor 4, cod
poş­tal 040205, Bucu­reşti

Mai mul­te des­pre oport­u­ni­tă­ţi­le de finanţa­re pe site-ul  pro­gra­mu­lui : www​.tinact​.ro

 

Cele mai noi Filme HD Romania.