Cum ne-a venit ideea

Jude­tul Tul­cea are o ase­za­re geo­gra­fi­ca apar­te, carac­te­ri­za­tă prin­tr-un numar redus de loca­li­tati rapor­tat la supra­fa­ta sa si o popu­la­tie in con­ti­nua sca­de­re. Cele 5 ora­se ale jude­tu­lui ‚prin­tre care si rese­din­ta de judet , Tul­cea, sunt situ­a­te la mare dis­tan­ta intre ele iar ora­sul Suli­na este com­plet izo­lat, la capa­tul Del­tei Duna­rii, acce­sul fiind posi­bil doar pe apa.

În anul 2010 Cen­trul EUdi­vers a imple­men­tat pro­iec­tul „Tineri foto repor­teri pen­tru comu­ni­ta­te”, care a impli­cat 50 de tineri din cele 5 ora­se ale jude­tu­lui în pro­mo­va­rea ele­men­te­lor spe­ci­fi­ce comu­ni­ta­tii de ori­gi­ne prin uti­li­za­rea meto­dei Pho­to-voice. Ante­ri­or orga­ni­za­rii expo­zi­ti­ei fina­le si a rea­li­za­rii unui album foto, toti tine­rii au bene­fi­ci­at de sesiuni dedi­ca­te mana­ge­men­tu­lui de pro­iect si comu­ni­ca­rii, care au reli­e­fat un puter­nic simt de obser­va­tie , dorin­ta de impli­ca­re in reme­di­e­rea pro­ble­me­lor iden­ti­fi­ca­te cu oca­zia ana­li­zei SWOT si intr-o oare­ca­re masu­ra dez­a­ma­gi­rea ca vor fi nevo­i­ti sa isi para­seas­ca comu­ni­ta­tea la matu­ri­ta­te pen­tru a-si cau­ta un loc de mun­ca in alta loca­li­ta­te.

Cei mai multi tineri se sim­teau dis­cri­mi­nati pen­tru ca nu aveau acces la infor­ma­tii de spe­cia­li­ta­te, la cur­suri si for­ma­tori care sa le per­mi­ta sa se dezvol­te ca per­soa­ne si sa doban­deas­ca com­pe­ten­te care sa le per­mi­ta , pe ter­men lung sa rama­na in comu­ni­ta­te.

Lip­sa unor con­di­ţii care sa favo­ri­ze­ze dezvol­ta­rea  apti­tu­di­ni­lor , abi­li­ta­ti­lor , com­pe­ten­te­lor ‚are ca efec­te direc­te, mai ales in comu­ni­ta­ti­le izo­la­te geografic,scaderea capa­ci­ta­tii de inte­gra­rea pe pia­ta mun­cii, inca­pa­ci­ta­tea de a iden­ti­fi­ca o idee de afa­ce­re care sa valo­ri­fi­ce poten­ti­a­lul local iar pe ter­men lung poa­te deter­mi­na depo­pu­la­rea comu­ni­ta­tii si invo­lu­tia eco­no­mi­ca.

Por­nind de la cau­ze­le direc­te : obs­ta­co­le de natu­ra geo­gra­fi­ca (trans­port cos­ti­si­tor, dis­tan­ta mare fata de cel mai apro­pi­at oras-muni­ci­pi­ul Tul­cea, acces exclu­siv pe apa care duce la izo­la­re com­ple­ta in tim­pul inghe­tu­lui), lip­sa unor spe­cia­listi locali, lip­sa unor sesiuni de instru­i­re care sa vize­ze dezvol­ta­rea com­pe­ten­te­lor tine­ri­lor, dez­in­te­re­sul fac­to­ri­lor de deci­zie, volun­ta­rii Cen­tru­lui EUdi­vers au decis sa isi folo­seas­ca expe­rien­ta doban­di­ta direct in cadrul pro­iec­te­lor pe care le-au imple­men­tat pen­tru a  veni in intam­pi­na­rea dorin­tei cole­gi­lor lor din Suli­na, pen­tru a-i aju­ta sa doban­deas­ca com­pe­ten­te­le si abi­li­ta­ti­le nece­sa­re pen­tru a  deve­ni un fac­tor activ al comu­ni­ta­tii.

De ase­me­nea, pen­tru a asi­gu­ra sus­te­na­bi­li­ta­tea pro­iec­tu­lui şi asis­ta­rea cole­gi­lor din Suli­na in tranzi­tia de la sta­di­ul de grup tin­ta la ace­la de par­ti­ci­pant si ulte­ri­or ini­ti­a­tor, s-a ajuns la con­clu­zia ca bari­e­re­le geo­gra­fi­ce pot fi depa­si­te cu aju­to­rul Inter­ne­tu­lui , cu o plat­for­ma de dis­cu­ti­ii si prin  ela­bo­ra­rea unei stra­te­gii comu­ne de actiu­ne pe ter­men mediu si lung in dome­ni­ul impli­ca­rii tine­ri­lo la nive­lul ora­se­lor Tul­cea si Suli­na. Por­nind de la avan­ta­je­le inva­ta­rii expe­ren­ti­a­le, s-a decis ca un grup de 15 tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea si un grup de 15 tineri din ora­sul Suli­na sa se afle in con­tact per­ma­nent pe peri­oa­da deru­la­rii pro­iec­tu­lui.

Ide­ea de la care s-a por­nit a fost ca cei 15 tul­ceni (pro­ve­ni­ti din ran­dul volun­ta­ri­lor EUdi­vers) sa impar­ta­seas­ca intr-o pri­ma eta­pa  celor 15 colegi din Suli­na expe­rien­ta acu­mu­la­ta in pro­iec­te­le finan­ta­te de pro­gra­mul Tine­ret in Actiu­ne – oport­u­ni­tati ofe­ri­te de  Pro­gram, meto­de de edu­ca­tie non-for­ma­la, meto­de par­ti­ci­pa­ti­ve, iar ulte­ri­or sa se afle in per­ma­nen­ta comu­ni­ca­re si cola­bo­ra­re prin inter­me­di­ul unei plat­for­me de dis­cu­tii , prin inter­me­di­ul care­ia sa orga­ni­ze­ze eve­ni­men­te in para­lel in cele doua comu­ni­tati, por­nind de la nevo­i­le iden­ti­fi­ca­te prin ana­li­za SWOT si sa sta­bi­leas­ca actiuni comu­ne meni­te sa atra­ga spri­ji­nul auto­ri­ta­ti­lor pen­tru acti­vi­ta­ti­le de tine­ret si actiuni meni­te sa con­tri­bu­ie la pro­mo­va­rea si dezvol­ta­rea comu­ni­ta­tii de pro­ve­nien­ta.

In vede­rea inde­pli­ni­rii sco­pu­lui pro­iec­tu­lui au fost sta­bi­li­te 3 obiec­ti­ve spe­ci­fi­ce :

1. Susţi­ne­rea dezvol­tă­rii per­so­na­le a 30 de tineri din ora­şul Suli­na si din ora­sul Tul­cea prin meto­de spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non­for­ma­le

2. Sti­mu­la­rea dezvol­tă­rii spi­ri­tu­lui civic şi al gra­du­lui de impli­ca­re în dezvol­ta­rea eco­no­mi­că a comu­ni­tă­ţii de ori­gi­ne pen­tru 30 de tineri din ora­şul Suli­na si din ora­sul Tul­cea prin meto­de spe­ci­fi­ce  edu­ca­ţi­ei nofor­ma­le.

3. Rea­li­za­rea unei plat­for­me de comu­ni­ca­re comu­nă pen­tru  30 de tineri din ora­şul Suli­na şi  din muni­ci­pi­ul Tul­cea in vede­rea trans­fe­ru­lui de bune prac­ti­ca, ini­ti­e­rii de actiuni si pro­iec­te comu­ne, pro­mo­va­rii actiu­ni­lor pro­prii.

Cele mai noi Filme HD Romania.