Despre noi

Denu­mi­re “şti­inţi­fi­că”  com­ple­tă — Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te
Pore­clă -  Cen­trul EUdi­vers (mar­că înre­gis­tra­tă)
Devi­ză : RESPECTING DIVERSITY
Data naş­te­rii - 14 febru­a­rie 2006
Locul naş­te­rii -  muni­ci­pi­ul Tul­cea, judeţul Tul­cea, Româ­nia, pla­ne­ta Pământ
Adre­să -  muni­ci­pi­ul Tul­cea, str. Isac­cei nr. 24, came­ra 9 din incin­ta Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Tul­cea (mai bine cunos­cu­tă de băş­ti­na­şi sub denu­mi­rea de Casa Oltea­nu­lui- pri­e­te­nii ştiu de ce J )
Adresă de cores­pon­denţă: C.P 91, O.P. 1, Tul­cea
Popu­la­ţie sta­bi­lă - 4 adulţi , baş­ca 20 de volun­tari cu vâr­sta între 15 şi 19 ani, pro­ve­ni­ţi de la 6 uni­tă­ţi de învă­ţământ tul­ce­ne
Rea­li­zări din ulti­mul cin­ci­nal — ini­ţi­e­rea şi imple­men­ta­rea a  28 de pro­iec­te, cele mai impor­tan­te fiind:

*5  pro­iec­te finanţa­te de Comi­sia Euro­pea­nă prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne, suba­cţiu­nea 1.2 Ini­ţi­a­ti­ve ale Tine­ri­lor : :  „Pro­fil de car­ti­er” ‚„Redes­co­pe­ră-ţi ora­şul ” , „Tineri foto­re­por­teri pen­tru comunitate”,”În cău­ta­rea timpului…trecut”, „Tineri (şi)Întreprinzători”
* 7 edi­ţii ale fes­ti­va­lu­lui “Săp­tămâ­na Fil­mu­lui Inte­re­t­nic” (2006- 2012)
* 1 pro­iect  finanţat de Amba­sa­da Rega­tu­lui Tari­lor de Jos la Bucu­reşti prin Pro­gra­mul Matra KAP : „Con­si­li­e­rii lice­eni – lide­rii de mâi­ne” (2007 – 2008)
* 4 edi­ţii a “Ghi­du­lui diver­si­tă­ţii etni­ce a muni­ci­pi­u­lui Tul­cea” (2006,2008,2010)si o edi­ţie a „Ghi­du­lui diver­si­tă­ţii etni­ce a judeţu­lui Tul­cea” ( 2009) -pro­iec­te finanţa­te de Depar­ta­men­tul pen­tru Rela­ţii Inte­re­t­ni­ce din cadrul .Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Guver­nu­lui Româ­ni­ei ).
*2 edi­ţii ale pro­iec­tu­lui zero lei „Tu ce vrei să te faci când o să fii mare”(2007,2011)
*4 edi­ţii ale pro­iec­tu­lui zero lei „O zi pen­tru două generaţii”(2008,2009,2010,2011)

Persoane de contact proiect:

Cor­nel Dit­cov  , coor­do­na­tor pro­iect
Ana Lazăr , îndru­mă­tor pro­iect

E-mail office@​eudivers.​ro

Cele mai noi Filme HD Romania.