Tag Archives | avramide

10644909_10205086519981788_6485336349664917277_n

Descopera Tulcea prin TINEri”- la final

După 6 luni de mun­că am ajuns la fina­lul pro­iec­tu­lui. Pe care l-am înche­iat cu o con­fe­rinţă de pre­să, orga­ni­za­tă la sedi­ul nos­tru de la Casa Tine­re­tu­lui. Cori­feu a fost coor­do­na­to­rul pro­iec­tu­lui, Cor­nel Dit­cov, care a tre­cut în revis­tă rea­li­ză­ri­le măreţe din peri­oa­da iunie-august, res­pec­tiv orga­ni­za­rea a 3 sesiuni de for­ma­re şi desfă­şu­ra­rea a 5 […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , ,

10354167_703682176377917_3611156796585085494_n

BIS , TULCEA.1903 !

Întru­cât spec­ta­co­lul pus în sce­nă de echi­pa „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”s-a bucu­rat de un mare suc­ces în luna iulie, în luna sep­tem­brie am bisat cu o  repu­ne­re în sce­nă, la cere­rea Casei Avra­mi­de şi a volun­ta­ri­lor dor­nici de afir­ma­re artis­ti­că . Fun­cţie de pre­fe­rinţe, arti­ş­tii şi-au mai schim­bat rolu­ri­le între ei, la spec­ta­col s-au adă­u­gat […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , ,

DSC_0714

Serată la Avramide

      Vineri, 23 Gus­tar 2013, pe la ore­le 6 după-ami­­a­­­za, doam­na şi dom­nul Ale­xe Avra­mi­de au avut deo­se­bi­ta plă­ce­re să găz­du­ias­că în case­le dum­ne­a­lor din stra­da Pro­gre­su­lui  No.32 o fru­moa­să sera­tă dată în onoa­rea gra­ţi­oa­sei domni­şoa­re Eca­te­ri­na Papa­do­pol şi a dis­tin­sei sale mame, doam­na Eleni Papa­do­pol.       Lăsând de o par­te glu­ma, toa­tă echi­pa EU […]

Continue Reading · Comments { 1 }

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.