Tag Archives | Descoperă Tulcea prin TINeri

10354167_703682176377917_3611156796585085494_n

BIS , TULCEA.1903 !

Întru­cât spec­ta­co­lul pus în sce­nă de echi­pa „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”s-a bucu­rat de un mare suc­ces în luna iulie, în luna sep­tem­brie am bisat cu o  repu­ne­re în sce­nă, la cere­rea Casei Avra­mi­de şi a volun­ta­ri­lor dor­nici de afir­ma­re artis­ti­că . Fun­cţie de pre­fe­rinţe, arti­ş­tii şi-au mai schim­bat rolu­ri­le între ei, la spec­ta­col s-au adă­u­gat […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , ,

afis

Europolis, here we come

În august echi­pa „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri” a ata­cat ulti­ma redu­­­tă- Suli­na, oraş cos­mo­po­lit şi cu o isto­rie extra­or­di­na­ră. Potri­vit celor con­ve­ni­te la work-shop-ul din iunie, cei 15 suli­neni au ales labi­rin­tul ca şi meto­dă de valo­ri­fi­ca­re a potenţi­a­lu­lui cul­tu­ral al ora­şu­lui lor. Şi-au între­bat buni­cii, au umblat prin Cimi­ti­rul Mari­tim cer­ce­tând urme­le tre­cu­tu­lui, au […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

10264310_672325389513596_5038459435565293214_n

TULCEA.1903

Tul­cea a fost urmă­toa­rea pro­vo­ca­re pen­tru echi­pa pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri”. După 3 săp­tămâni de repe­ti­ţii şi modi­fi­cări ale sce­na­ri­lui, s-a pro­dus şi pre­mie­ra tea­tru­lui stra­dal „Tul­cea .1903”. Por­nind de la emble­ma­ti­ca Casă Avra­mi­de şi de la des­ti­nul mis­te­ri­os al pro­pri­e­ta­ru­lui ei, Ale­xe Avra­mi­de, a fost fău­ri­tă o ficţiu­ne roman­ti­că , ce i-a avut […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

DSCN9810

Sezon plin la prezentări

Luna mai a fost extrem de încăr­ca­tă pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afa­ră de acti­vi­tă­ţi­le afe­ren­te Săp­tămâ­nii Naţio­na­le a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tulcea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­va­re a pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele viza­te ante­ri­or. Con­cret, dato­ri­tă des­chi­de­rii de care […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.