Tag Archives | fost

DSCN9747

Tulcea- Day 2

       Ziua a doua a înce­put cu cio­co­la­tă cal­dă /ness/3 în 1, ca să avem ener­gie pen­tru ce urma să se întâ­m­­ple- un joc de echi­pă gen vână­toa­re de comori, cu vreo 4 sar­cini tră­s­ni­te.       4 a fost şi numă­rul echi­pe­lor care au intrat în joc  şi s-au căl­cat pe bom­be­uri în zona Casei Oltea­nu. […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

DSCN9585

Tulcea- Day 1

       Pen­tru că reîn­tâl­ni­rea cu cole­gii noş­tri la Suli­na ne-a între­cut aştep­tă­ri­le, nu ne vom rezu­ma la comu­ni­ca­tul de pre­să „ofi­ci­al” ci vă vom împăr­tă­şi pe cât posi­bil expe­rienţa celor 3 zile împre­u­nă.       Vineri , data ste­la­ra 06.09.2013, gru­pul de suli­neni a debar­cat de pe nava cla­si­că la Tul­cea. I-am lăsat să se bucu­re de […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

DSCN7707

Eveniment în comunitatea tulceană

FESTIVALUL LUMINII   Sâm­bă­tă, 1 iunie 2013, înce­pând cu ora 19.30, în Pia­ţa Civi­că din muni­ci­pi­ul Tul­cea a avut loc cea de a III-a edi­ţie loca­lă a Fes­ti­va­lu­lui Lumi­nii, eve­ni­ment ce poar­tă  mar­ca Orga­ni­za­ţi­ei Cer­ce­ta­şii Româ­­ni­­ei- Cen­trul Local Lotus. Ne-am ală­tu­rat şi noi gru­pu­lui mare de tul­ceni  şi am admi­rat mun­ca cole­gi­lor ong-ei : câte­va […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.