Tag Archives | lucru

DSCN9585

Tulcea- Day 1

       Pen­tru că reîn­tâl­ni­rea cu cole­gii noş­tri la Suli­na ne-a între­cut aştep­tă­ri­le, nu ne vom rezu­ma la comu­ni­ca­tul de pre­să „ofi­ci­al” ci vă vom împăr­tă­şi pe cât posi­bil expe­rienţa celor 3 zile împre­u­nă.       Vineri , data ste­la­ra 06.09.2013, gru­pul de suli­neni a debar­cat de pe nava cla­si­că la Tul­cea. I-am lăsat să se bucu­re de […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

1236859_521317834614353_1333077056_n

COMUNICAT DE PRESĂ

     În peri­oa­da 1 mai — 31 octom­brie 2013 Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te imple­men­tea­ză  pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­ta­te” cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Comi­si­ei Euro­pe­ne prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne.     Acti­vi­tă­ţi­le pro­iec­tu­lui au angre­nat  un număr de 37 de lice­eni din muni­ci­pi­ul Tul­cea şi ora­şul Suli­na , care au par­ti­ci­pat la modu­le de for­ma­re şi […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.