Tag Archives | tineri

DSCN9810

Sezon plin la prezentări

Luna mai a fost extrem de încăr­ca­tă pen­tru Eudi­ve­rşi ! În afa­ră de acti­vi­tă­ţi­le afe­ren­te Săp­tămâ­nii Naţio­na­le a Volun­ta­ri­a­tu­lui edi­ţia 2014 şi a pre­gă­ti­rii broşu­rii „Tulcea,esenţa diver­si­tă­ţii”, am desfă­şu­rat o amplă cam­pa­nie de pro­mo­va­re a pro­iec­tu­lui „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINeri”, care a căpă­tat dimen­siuni mai mari decât cele viza­te ante­ri­or. Con­cret, dato­ri­tă des­chi­de­rii de care […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

afis

Prezentare proiect „Descoperă Tulcea prin TINEri”

Pre­zen­ta­re pro­iect „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri” Ini­ţi­a­tor pro­iect : ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE (CENTRUL EUdi­vers) Peri­oa­dă de deru­la­re : 1 apri­lie  -30 sep­tem­brie 2014 Des­pre pro­iect Pro­iec­tul „Des­co­pe­ră Tul­cea prin TINEri ” îşi are ori­gi­nea în 4 pro­iec­te imple­men­ta­te de Cen­trul EU divers cu spri­ji­nul Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne  şi un pro­iect finanţat de […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

DSC03307

Sulina prin ochii tinerilor

     Duminica,25 august 2013, intre ore­le 18–20, pe fale­za ora­su­lui Suli­na a avut loc expo­zi­tia foto ” Suli­na prin ochii tine­ri­lor”, eve­ni­ment rea­li­zat  in cadrul Pro­iec­tu­lui „Tineri pro Comu­ni­ta­te”, imple­men­tat de Aso­ci­a­tia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te din Tul­cea in par­te­ne­ri­at cu Casa de Cul­tu­ra Suli­na. Expo­zi­tia foto a fost urma­ta de o dez­ba­te­re publi­ca, găz­du­i­tă […]

Continue Reading · Comments { 0 }

Tags: , , ,

Cele mai noi Filme HD Romania.