Iniţiative ale Tinerilor

O Ini­ţi­a­ti­vă a Tine­ri­lor este un pro­iect ini­ţi­at, orga­ni­zat şi rea­li­zat de către tine­rii înşi­şi. Ea dă tine­ri­lor şan­sa de a tes­ta idei prin ini­ţi­a­ti­ve, ceea ce le dă aces­to­ra posi­bi­li­ta­tea de a fi impli­ca­ţi direct şi activ în pla­ni­fi­ca­rea şi rea­li­za­rea pro­iec­te­lor. Par­ti­ci­pa­rea tine­ri­lor într-o Ini­ţi­a­ti­vă a Tine­ri­lor repre­zin­tă o impor­tan­tă expe­rienţă de învă­ţa­re non-for­ma­lă, care le ofe­ră tine­ri­lor oport­u­ni­ta­tea de a se con­si­de­ra cetă­ţeni euro­peni şi de a simţi că pot con­tri­bui la con­stru­i­rea Euro­pei.
Un pro­iect de Ini­ţi­a­ti­vă a Tine­ri­lor are trei eta­pe:
— pla­ni­fi­ca­re şi pre­gă­ti­re
— pune­rea în apli­ca­re a Acti­vi­tă­ţii
— eva­lu­a­re (inclu­siv stu­di­e­rea posi­bi­li­tă­ţii unei even­tu­a­le continuări/ fol­low-up).
Prin­ci­pi­i­le şi prac­ti­ci­le învă­ţă­rii non-for­ma­le vor fi reflec­ta­te pe par­cur­sul între­gu­lui pro­iect

Cele mai noi Filme HD Romania.