Strategia de acţiune

Scris de pe 30, Octom­brie. 2013
Pen­tru par­ti­ci­pa­rea acti­vă a tine­ri­lor din Tul­cea şi Suli­na în dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ţi­lor de ori­gi­ne

         Mate­ri­al rea­li­zat de Aso­ci­a­ţia Cen­trul Euro­pean pen­tru Diver­si­ta­te în cadrul pro­iec­tu­lui “Tineri pro comu­ni­ta­te”, imple­men­tat cu spri­ji­nul finan­ci­ar al Comi­si­ei Euro­pe­ne prin Pro­gra­mul Tine­ret în Acţiu­ne- Acţiu­nea 1.2 Ini­ţi­a­ti­ve ale Tine­ri­lor
        Mate­ri­a­lul reflec­tă numai punc­tul de vede­re al auto­ru­lui iar Comi­sia nu este res­pon­sa­bi­lă pen­tru even­tu­a­la uti­li­za­re a infor­ma­ţi­i­lor pe care le conţi­ne

PREAMBUL

        În anul 2010 Cen­trul EU divers a imple­men­tat cu spri­ji­nul Pro­gra­mu­lui Tine­ret în Acţiu­ne pro­iec­tul „Tineri foto repor­teri pen­tru comu­ni­ta­te”, care a impli­cat 50 de tineri din cele 5 ora­şe ale judeţu­lui Tul­cea în pro­mo­va­rea ele­men­te­lor spe­ci­fi­ce comu­ni­tă­ţii de ori­gi­ne prin uti­li­za­rea meto­dei Pho­to-Voice.
        Por­nind de la pro­ble­me­le iden­ti­fi­ca­te cu aceas­tă oca­zie : obs­ta­co­le de natu­ră geo­gra­fi­că (trans­port cos­ti­si­tor, dis­tanţa mare faţă de cel mai apro­pi­at oraş — muni­ci­pi­ul Tul­cea, acces exclu­siv pe apă, care duce la izo­la­re com­ple­tă în tim­pul îngheţu­lui), lip­sa unor spe­cia­li­şti locali, lip­sa unor sesiuni de instru­i­re care să vize­ze dezvol­ta­rea com­pe­tenţe­lor tine­ri­lor, dez­in­te­re­sul fac­to­ri­lor de deci­zie, volun­ta­rii Cen­tru­lui EU divers au decis să îşi folo­seas­că expe­rienţa dobân­di­tă direct în cadrul pro­iec­te­lor pe care le-au imple­men­tat pen­tru a veni în întâm­pi­na­rea dorinţei cole­gi­lor lor din Suli­na , pen­tru a-i aju­ta să dobân­deas­că com­pe­tenţe­le şi abi­li­tă­ţi­le nece­sa­re pen­tru a deve­ni un fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii.
        De ase­me­nea, pen­tru a asi­gu­ra sus­te­na­bi­li­ta­tea pro­iec­tu­lui şi asis­ta­rea cole­gi­lor din Suli­na în tranzi­ţia de la sta­di­ul de grup ţin­tă la ace­la de par­ti­ci­pant şi ulte­ri­or ini­ţi­a­tor, s-a ajuns la con­clu­zia ca bari­e­re­le geo­gra­fi­ce pot fi depă­şi­te cu aju­to­rul Inter­ne­tu­lui , cu o plat­for­ma de dis­cu­ţii si prin ela­bo­ra­rea unei stra­te­gii comu­ne de acţiu­ne pe ter­men mediu si lung în dome­ni­ul impli­că­rii tine­ri­lor la nive­lul ora­şe­lor Tul­cea si Suli­na. Por­nind de la avan­ta­je­le învă­ţă­rii expe­renţi­a­le , s-a decis ca un grup de 15 tineri din muni­ci­pi­ul Tul­cea si un grup de 15 tineri din ora­şul Suli­na să se afle în con­tact per­ma­nent pe peri­oa­da deru­lă­rii pro­iec­tu­lui.
        Ide­ea de la care s-a por­nit a fost ca cei 15 tul­ceni (pro­ve­ni­ţi din rân­dul volun­ta­ri­lor EUdi­vers) să împăr­tă­şeas­că într-o pri­mă eta­pă celor 15 colegi din Suli­na expe­rienţa acu­mu­la­tă în pro­iec­te­le finanţa­te de Pro­gra­mul Tine­ret in Acţiu­ne – oport­u­ni­tă­ţi ofe­ri­te de Pro­gram, meto­de de edu­ca­ţie non-for­ma­lă, meto­de par­ti­ci­pa­ti­ve, iar ulte­ri­or să se afle în per­ma­nen­tă comu­ni­ca­re şi cola­bo­ra­re prin inter­me­di­ul unei plat­for­me de dis­cu­ţii , prin inter­me­di­ul căre­ia să orga­ni­ze­ze eve­ni­men­te în para­lel în cele două comu­ni­tă­ţi, por­nind de la nevo­i­le iden­ti­fi­ca­te prin ana­li­za SWOT şi să sta­bi­leas­că acţiuni comu­ne ‚meni­te să atra­gă spri­ji­nul auto­ri­tă­ţi­lor pen­tru acti­vi­tă­ţi­le de tine­ret şi acţiuni meni­te să con­tri­bu­ie la pro­mo­va­rea si dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ţii de pro­ve­nienţă.
        Ide­i­le noas­tre au îmbră­cat o for­mă con­cre­tă – pro­iec­tul „Tineri pro comu­ni­ta­te”, imple­men­tat în muni­ci­pi­ul Tul­cea şi ora­şul Suli­na în peri­oa­da 1 mai -31 octom­brie 2013.
În vede­rea înde­pli­ni­rii sco­pu­lui pro­iec­tu­lui au fost sta­bi­li­te 3 obiec­ti­ve spe­ci­fi­ce :
1. Susţi­ne­rea dezvol­tă­rii per­so­na­le a 30 de tineri din ora­şul Suli­na şi din ora­şul Tul­cea prin meto­de spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei non-for­ma­le
2. Sti­mu­la­rea dezvol­tă­rii spi­ri­tu­lui civic şi al gra­du­lui de impli­ca­re în dezvol­ta­rea eco­no­mi­că a comu­ni­tă­ţii de ori­gi­ne pen­tru 30 de tineri din ora­şul Suli­na şi din ora­şul Tul­cea prin meto­de spe­ci­fi­ce edu­ca­ţi­ei nofor­ma­le.
3. Rea­li­za­rea unei plat­for­me de comu­ni­ca­re comu­nă pen­tru 30 de tineri din ora­şul Suli­na şi din muni­ci­pi­ul Tul­cea in vede­rea trans­fe­ru­lui de bune prac­ti­ca, ini­ţi­e­rii de acţiuni şi pro­iec­te comu­ne, pro­mo­vă­rii acţiu­ni­lor pro­prii.
Gru­pul ţin­tă a fost for­mat din 30 de tineri, 15 din Suli­na si 15 din muni­ci­pi­ul Tul­cea.
Calen­da­rul acti­vi­tă­ţi­lor a inclus urmă­toa­re­le eta­pe :
1. Pre­gă­ti­rea pro­iec­tu­lui (1–30 mai 2013)
2. Selec­ta­rea gru­pu­lui ţin­tă (1–15 iunie 2013 )
3.” Şcoa­la tine­ri­lor cetă­ţeni ” ( 15 -30 iunie 2013 )
4. Pro­gra­mul „Tineri pro comu­ni­ta­te ”(1 iulie-30 sep­tem­brie 2013)
5. Eva­lu­a­rea pro­iec­tu­lui şi fol­low- up (15 iunie- 31 octom­brie 2013)
6. Pro­mo­va­rea pro­iec­tu­lui ( 1 mai -31 octom­brie 2013)

        Pre­zen­tul mate­ri­al a fost rea­li­zat de cei 30 de mem­bri ai gru­pu­lui ţin­tă în cadrul întâl­ni­ri­lor din eta­pe­lor ” Şcoa­la tine­ri­lor cetă­ţeni ” şi Pro­gra­mul „Tineri pro comu­ni­ta­te ” şi se doreş­te a fi un prim pas în teo­re­ti­za­rea şi asu­ma­rea moda­li­tă­ţi­lor con­cre­te de par­ti­ci­pa­re acti­vă a tine­ri­lor în via­ţa comu­ni­tă­ţii.

Ce înseam­nă pen­tru noi dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ţii ?

Să ajun­gem la o situ­a­ţie mai bună decât cea ini­ţi­a­lă, în urma unor schim­bări pozi­ti­ve.
Ce este par­ti­ci­pa­rea tine­ri­lor în comu­ni­ta­te ?
În opi­nia noas­tră, este pro­ce­sul prin care tine­rii îşi uti­li­zea­ză exper­ti­za şi acţio­nea­ză pen­tru a iden­ti­fi­ca şi imple­men­ta solu­ţii pen­tru nevo­i­le comu­ni­tă­ţii .

Pen­tru ela­bo­ra­rea pre­zen­tei stra­te­gii de acţiu­ne, am par­curs 3 eta­pe :
1. Am ana­li­zat situ­a­ţia pre­zen­tă la nive­lul comu­ni­tă­ţi­lor Tul­cea şi Suli­na
2. Am încer­cat să defi­nim o situ­a­ţie vii­toa­re pe care ne-o dorim
3. Am iden­ti­fi­cat solu­ţii de acţiu­ne

Pre­zen­tul prin ochii tine­ri­lor

- Sen­ti­men­tul gene­ral este că atât auto­ri­tă­ţi­le cât şi părinţii noş­tri acor­dă o impor­tanţă mai mică dezvol­tă­rii noas­tre per­so­na­le, fiind pre­o­cu­pa­ţi să ne asi­gu­re con­di­ţi­i­le de trai şi cadrul nece­sar pen­tru acti­vi­tă­ţi­le şco­la­re
- Cu exce­pţia şi acti­vi­tă­ţi­lor spor­ti­ve şi a acti­vi­tă­ţi­lor artis­ti­ce ce se pot desfă­şu­ra la nive­lul casei de cul­tu­ră, a Pala­tu­lui Copi­i­lor sau în cadrul uni­tă­ţii de învă­ţământ, nu exis­tă alte oport­u­ni­tă­ţi de petre­ce­re a tim­pu­lui liber
- Nu exis­tă mij­loa­ce de comu­ni­ca­re per­ma­nen­tă între tine­rii din comu­ni­tă­ţi­le din judeţul Tul­cea
- Volun­ta­ri­a­tul este insu­fi­cient pro­mo­vat în uni­tă­ţi­le de învă­ţământ iar ati­tu­di­nea cole­gi­lor noş­tri vizavi de volun­ta­ri­at este de regu­lă nega­ti­vă. Unii părinţi şi chiar pro­fe­sori văd volun­ta­ri­a­tul ca pe o pier­de­re de timp şi un obs­ta­col în calea per­for­manţe­lor şco­la­re.
- Se acor­dă o atenţie foar­te scă­zu­tă pro­mo­vă­rii unor mode­le soci­a­le şi mora­le iar cei mai mulţi din­tre noi nu avem un reper în via­ţă.
- Nici pro­fe­so­rii nici auto­ri­tă­ţi­le nu ne con­si­de­ră un fac­tor activ al comu­ni­tă­ţii. De obi­cei adulţii nici nu au răb­da­re să ne ascul­te sau pun ini­ţi­a­ti­ve­le noas­tre pe sea­ma lip­sei de ocu­pa­ţie.
- Nu exis­tă posi­bi­li­ta­tea prac­ti­că să bene­fi­ci­em de edu­ca­ţie antre­pre­no­ri­a­lă. Ne dorim să rămâ­nem în ora­şe­le din care pro­ve­nim dar din păca­te pia­ţa mun­cii este extrem de limi­ta­tă şi vom fi nevo­iţi să rămâ­nem în ora­şe­le unde ne vom fina­li­za stu­di­i­le. Avem nevo­ie ini­ţi­a­ti­vă, de mode­le de bună prac­ti­că şi de spri­jin ca să iden­ti­fi­căm idei de afa­ceri în comu­ni­ta­tea noas­tră şi să nu ple­căm în alte locuri în cău­ta­rea unui loc de mun­că
- Lip­sa mij­loa­ce­lor mate­ri­a­le ne împie­di­că să călă­to­rim şi să cunoa­ş­tem alte comu­ni­tă­ţi de unde să pre­luăm bune prac­tici.

Cum ne ima­gi­năm vii­to­rul

        Ne dorim ca ora­şe­le Tul­cea şi Suli­na să devi­nă mode­le de bună prac­ti­că în ceea ce pri­veş­te rolul tine­ri­lor în comu­ni­ta­te şi impli­ca­rea lor în dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ţii, în par­te­ne­ri­at cu fac­to­rii de deci­zie şi cetă­ţe­nii. În ora­şe­le noas­tre ide­a­le tine­rii sunt ascul­ta­ţi cu ace­ea­şi atenţie pe care pro­fe­so­rii şi auto­ri­tă­ţi­le loca­le o acor­dă adulţi­lor, şi pot să îşi facă cunos­cu­te ide­i­le şi vise­le fără să fie lua­ţi în râs sau igno­ra­ţi.

        În viziu­nea noas­tră ide­a­lă, ora­şe­le noas­tre devin punc­te impor­tan­te de atra­cţie turis­ti­că , dato­ri­tă potenţi­a­lu­lui lor isto­ric şi cul­tu­ral. Noi , tine­rii, auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le, soci­e­ta­tea civi­lă şi între­prin­ză­to­rii locali avem un scop comun – să ofe­rim tutu­ror celor care trec prin Tul­cea sau Suli­na ima­gi­nea unor ora­şe cos­mo­po­li­te iar fie­ca­re din­tre noi con­tri­bu­ie după posi­bi­li­tă­ţi – auto­ri­tă­ţi­le asi­gu­ră infras­truc­tu­ra nece­sa­ră, auto­ri­tă­ţi­le public şi antre­pre­no­rii locali fur­ni­zea­ză ser­vi­cii de cea mai bună cali­ta­te la preţuri corec­te iar tine­rii sunt impli­ca­ţi în pro­mo­va­rea ora­şu­lui prin orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le şi ghi­daj turis­tic.

        În comu­ni­ta­tea noas­tră ide­a­lă exis­tă o rela­ţie per­ma­nen­tă de cola­bo­ra­re între auto­ri­tă­ţi publi­ce, sec­to­rul ong şi cetă­ţeni iar pro­ble­me­le soci­a­le sunt rezol­va­te prin impli­ca­rea tutu­ror, prin com­pa­siu­ne şi tole­ranţă.
        În ora­şul nos­tru ide­al tine­rii sunt încu­ra­ja­ţi de mici să desfă­şoa­re acti­vi­tă­ţi de volun­ta­ri­at şi să îşi pună în prac­ti­că vise­le cu aju­to­rul adulţi­lor iar mem­brii vâr­st­nici ai comu­ni­tă­ţii nu refu­ză să facă ceva în folo­sul comu­ni­tă­ţii moti­vând că au mun­cit deja o via­ţă şi le-a ajuns.
        În viziu­nea noas­tră cei mai mulţi din­tre tine­rii din Suli­na şi Tul­cea se află în per­ma­nen­tă legă­tu­ră cu aju­to­rul inter­ne­tu­lui , uni­ţi în gru­puri de dis­cu­ţie , în cadrul căro­ra gene­rea­ză idei şi fac schimb de bună prac­ti­că iar ide­i­le bune sunt puse în prac­ti­că cu spri­ji­nul auto­ri­tă­ţi­lor şi şco­lii.
        În ora­şul nos­tru ide­al , tine­rii pri­mesc o edu­ca­ţie prac­ti­că şi înva­ţă să iden­ti­fi­ce oport­u­ni­tă­ţi de afa­ceri în comu­ni­ta­te, motiv pen­tru care se întorc aca­să după fina­li­za­rea stu­di­i­lor şi con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea eco­no­mi­că a ora­şu­lui şi la com­ba­te­rea depo­pu­lă­rii.

STRATEGIA DE ACŢIUNE

        A fost struc­tu­ra­tă pe dome­nii de inter­venţie, iden­ti­fi­ca­te prin ana­li­za pre­zen­tu­lui şi pro­iec­ta­rea vii­to­ru­lui. Cele 3 dome­nii sunt : edu­ca­ţia şi volun­ta­ri­at, par­ti­ci­pa­rea publi­că, antre­pre­no­ri­a­tul
        Pen­tru fie­ca­re dome­niu au fost sta­bi­li­te acti­vi­tă­ţi , ce se vor desfă­şu­ra în urmă­to­rii 2 ani :

Dome­ni­ul Edu­ca­ţie

- pro­mo­va­rea volun­ta­ri­a­tu­lui şi a impor­tanţei lui în uni­tă­ţi­le de învă­ţământ din Tul­cea şi Suli­na , cu spri­ji­nul cadre­lor didac­ti­ce
- rea­li­za­rea unei baze de date actu­a­li­za­tă a orga­ni­za­ţi­i­lor care acti­vea­ză în sec­to­rul ong şi oport­u­ni­tă­ţi­le de volun­ta­ri­at pe care le ofe­ră aces­tea.
- orga­ni­za­rea în para­lel la Suli­na şi la Tul­cea, pe data de 5 decem­brie a Galei Volun­ta­ru­lui , cu impli­ca­rea fac­to­ri­lor de deci­zie locali şi a insti­tu­ţii­or şi orga­ni­za­ţi­i­lor care lucrea­ză cu volun­ta­rii
- cre­ş­te­rea numă­ru­lui de volun­tari din cele două comu­ni­tă­ţi prin orga­ni­za­rea luna­ră a unei acti­vi­tă­ţi de volun­ta­ri­at în comu­ni­ta­te ‚în dome­ni­ul soci­al sau pro­te­cţia mediu­lui şi impli­ca­rea în acti­vi­tă­ţi a unui număr cât mai mare de actori publici
- recu­noa­ş­te­rea publi­că a acti­vi­tă­ţii de volun­ta­ri­at
- rea­li­za­rea de pro­iec­te care să impli­ce tineri din mai mul­te comu­ni­tă­ţi din judeţul Tul­cea, atât din urban, cât şi din zona rura­lă
- pro­mo­va­rea unor exem­ple pozi­ti­ve cu aju­to­rul reţe­le­lor de soci­a­li­za­re şi mass-media
- uti­li­za­rea inter­ne­tu­lui pen­tru con­sti­tu­i­rea de reţe­le care sa inclu­dă tineri din medi­ul rural şi urban, pen­tru schimb de expe­rienţă şi eli­mi­na­re bari­e­re geo­gra­fi­ce. Inclu­de­rea in reţe­le şi a repre­zen­tanţi­lor auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, pen­tru a faci­li­ta inte­ra­cţiu­nea.
- Orga­ni­za­rea gra­tu­i­tă de către ong-uri de cursuri/ ate­li­e­re pen­tru tineri în mana­ge­ment de proiect,comunicare, fun­drai­sing.
- Orga­ni­za­rea unor eve­ni­men­te loca­le ini­ţi­a­te de tineri
- Impli­ca­rea tine­ri­lor în acţiuni de pro­mo­va­re a pro­pri­ei comu­ni­tă­ţi – mani­fes­tări artis­ti­ce des­ti­na­te turi­ş­ti­lor, rea­li­za­re de mate­ri­a­le de pre­zen­ta­re.

Dome­ni­ul Par­ti­ci­pa­re publi­că

- Pro­mo­va­rea stra­te­gi­ei de acţiu­ne în ora­şe­le Tul­cea şi Suli­na în rân­dul comu­ni­tă­ţii.
- Orga­ni­za­rea de acti­vi­tă­ţi par­ti­ci­pa­ti­ve de con­sul­ta­re (open spa­ce, cafe­nea publi­că, dez­ba­te­re publi­că) între repre­zen­tanţii tutu­ror sec­toa­re­lor soci­a­le – tineri, soci­e­ta­tea civi­lă, şcoa­la, bise­ri­ca, auto­ri­tă­ţi­le loca­le în vede­rea iden­ti­fi­că­rii nevo­i­lor comu­ni­tă­ţii şi ela­bo­ră­rii potenţi­a­le­lor solu­ţii;
- Ela­bo­ra­rea de pro­iec­te in par­te­ne­ri­at cu sec­to­rul public, şi soci­e­ta­tea civi­lă în vede­rea solu­ţio­nă­rii pro­ble­me­lor iden­ti­fi­ca­te.

Dome­ni­ul Antre­pre­no­ri­at

- înche­ie­rea de par­te­ne­ri­a­te cu Came­ra de Come­rţ din Tul­cea şi agenţi eco­no­mici impor­tanţi pen­tru rea­li­za­rea de pre­zen­tări şi trai­nin­guri pen­tru tineri
- pro­mo­va­rea unor mode­le suc­ces – în spe­cial tineri antre­pre­nori ori­gi­nari din Tul­cea şi Suli­na
- înfi­inţa­rea în cola­bo­ra­rea cu uni­tă­ţi­le de învă­ţământ a unor fir­me de exer­ci­ţiu
- orga­ni­za­rea de sta­gii de inter­ship pen­tru tineri în cadrul unor agenţi eco­no­mici sau insti­tu­ţii publi­ce din cele două ora­şe
- orga­ni­za­rea la nive­lul şco­li­lor sau al ong-uri­lor loca­le a unor ate­li­er de artă popu­la­ră care să valo­ri­fi­ce potenţi­a­lul etnic local
- orga­ni­za­rea de către tineri a unor eve­ni­men­te loca­le arti­sit­ce, care ar putea fi repli­ca­te con­tra cost pen­tru turi­şti.

Cele mai noi Filme HD Romania.